NAFTA-GAZ-CHEMIA to największe, doroczne wydarzenie branżowe, gromadzące, już od I. edydcji w 2002 roku, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu i chemii. Ścisła współpraca z administracją rządową, jednostkami naukowymi, mediami, ale i konsultacje branżowe z przemysłem, mają decydujący wpływ zarówno na dobór mówców jak i odpowiednie przygotowanie omawianych podczas konferencji zagadnień. 

Ścieżki tematyczne podczas tegorocznej edycji Konferencji:

 • POLITYCZNO GOSPODARCZA
 • INNOWACJE, TECHNOLOGIA, INFRASTRUKTURA
 • RYNEK PALIWOWY I GAZ
 • BEZPIECZEŃSTWO

A PONADTO - Wystawa rozwiązań technologicznych i produktów

NAFTA-GAZ-CHEMIA TO:

 • TRADYCJA
  Międzynarodowa impreza z długoletnią tradycją, wyrobioną marką i sprawdzonym, dużym potencjałem oddziaływania na środowisko
 • WYSOKI SZCZEBEL KONTAKTÓW
  Unikalna możliwość spotkania z przedstawicielami rządowymi oraz kształtującymi trendy liderami branż i nawiązania kontaktów na wysokim szczeblu decyzyjnym
 • AKTUALNA WIEDZA
  Ogromna dawka wiedzy branżowej, nowych inspiracji, nowinek technologicznych
 • SZEROKI BRANŻOWO NETWORKING
  Zastosowanie różnych form networkingu jako okazja do wyjścia Firmy poza ścisłe ramy branżowe i możliwość zaprezentowania jej potencjału przed szerokim audytorium
 • WYSTAWA B2B
  Możliwość indywidualnego przygotowania kalendarza spotkań B2B

Po więcej informacji zapraszamy na stronę -> https://naftaigaz.ztw.pl/

W sprawie warunków i zasad udziału prosimy o kontakt:

Kama Milewska
e-mail: milewska@stw.pl   tel. (22) 849 60 06 w. 122
Diana Krzepiłko
e-mail: krzepiłko@ztw.pl   tel. (22) 849 60 06 w. 121

 

***

NAFTA-GAZ-CHEMIA is the largest annual industry event, gathering the most eminent Polish and foreign specialists in the oil, gas and chemistry sector, starting from the first edition of 2002. Close cooperation with government administration, research units, the media, but also industry consultations with the industry, have a decisive impact on both - the selection of speakers and the appropriate preparation of issues discussed during the conference.

Thematic paths during this year's edition of the Conference:

 • POLITICAL, ECONOMIC
 • INNOVATION, TECHNOLOGY, INFRASTRUCTURE
 • FUEL MARKET AND GAS
 • SECURITY

A FURTHERMORE - An exhibition of technological solutions and products

NAFTA-GAZ-CHEMIA IS:

 • TRADITION
  An international event with a long tradition, well-established brand and proven, high potential for environmental impact
 • HIGH CONTEXT
  A unique opportunity to meet government representatives and trend leaders in the industry and establish contacts at a high decision-making level
 • CURRENT KNOWLEDGE
  A huge dose of industry knowledge, new inspirations, technological innovations
 • WIDE-BRANCH NETWORKING
  The use of various forms of networking as an opportunity to exit the Company beyond the strict industry framework and the opportunity to present its potential in front of a broad audience
 • B2B EXHIBITION
  Possibility of individual preparation of B2B meetings calendar

For more information, please visit -> https://naftaigaz.ztw.pl/


For terms and conditions of participation, please contact:

Kama Milewska
e-mail: milewska@stw.pl tel. (22) 849 60 06 w. 122
Diana Krzepiłko
e-mail: krzepiłko@ztw.pl tel. (22) 849 60 06 w. 121