Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Irlandzko – Polska Izba Handlowa, Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza, Polsko - Kanadyjska Izba Gospodarcza, Niderlandzko – Polska Izba Gospodarcza, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza i Włoska Izba Handlowo - Przemysłowa w Polsce

serdecznie zapraszają na

Speed Business Meeting,

który odbędzie się 17 maja 2017 r. o godz. 18.00,

w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 w Warszawie.

 

Speed Business Meeting to jedyna formuła, gdzie Partner może dotrzeć ze swoją ofertą do bardzo szerokiego grona odbiorców (współpraca pomiędzy kilkoma izbami bilateralnymi). Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w serii krótkich spotkań z przedstawicielami wybranych branży.

Rozmówcy podzieleni zostaną na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. Po przybyciu na spotkanie każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram rozmów. Organizatorzy nie gwarantują jednakże spotkania z firmami z każdej z branż, które uczestnik zaznaczył na formularzu zgłoszeniowym.

Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (maks. 1 osoby z firmy). Koszt uczestnictwa to 100 PLN + VAT dla firm członkowskich izb organizatorów i 200 PLN + VAT dla firm niezrzeszonych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Izby: office@polishisraeli.org, tel. 22 830 61 01, +48 511 436 758.

Program:
17.30 – 18.00 – Rejestracja
18.00 – 18.10 – Powitanie
18.10 – 19.10 – Speed Business Meeting
19.10 – 21.00 – Business Mixer

Sponsorzy wydarzenia:

 

***

Polish-Canadian Chamber of Commerce, Irish Polish Chamber of Commerce, Polish-Israeli Chamber of Commerce, Italian Chamber of Commerce in Poland, Netherlands-Polish Chamber of Commerce, Polish-Spanish Chamber of Commerce, Polish-Ukrainian Chamber of Commerce

are pleased to invite you to participate in our Speed Business Meeting taking place

on 17th May 2017 at 18.00,

in Sala Ludwikowska in Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 in Warsaw.

 

Speed Business Meeting is the only formula, where the  entrepreneur can reach with his offer a wide audience (cooperation among several chambers of commerce). The participant has the opportunity to participate in a series of short meetings with representatives from chosen industry.

Participants will be divided into groups created on the basis of pre-filled application form. Upon arrival at the meeting, each participant will receive an individual schedule interviews. Organizers do not guarantee the ability to meet with companies from each of the branches that participant noted on the application form.

Participation in the event requires a prior recording (max. 1 person from the company). The cost of participation is 100 PLN + 23%VAT for members companies of chambers that organize the meeting and for non-members companies the is cost of PLN 200 + 23%VAT.

For more information please contact with the Chamber's Office: office@polishisraeli.org, tel. 22 830 61 01, +48 511 436 758.

Programme:
17.30 – 18.00 – Registration
18.00 – 18.10 – Welcome
18.10 – 19.10 – Speed Business Meeting
19.10 – 21.00 – Business Mixer

Sponsors: